WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

Kariera

KontaktAnatex - pewność budowania


Choroszcz budynek 19A oraz Apteka

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. dr. St. Deresza
w Choroszczy,
Pl. Z. Brodowicza 1


Przebudowa części parteru budynku nr 19A z dostosowaniem do potrzeb apteki szpitalnej Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy 


Projektowana apteka szpitalna przeznaczona będzie do zaopatrywania osób uprawnionych
(personelu szpitala) w leki gotowe, leki recepturowe, materiały medyczne oraz inne środki
dopuszczone do obrotu (w przyszłości preparaty Ŝywienia pozajelitowego przygotowywane w aptece).
Apteka zajmować będzie skrajną część parteru budynku nr 19A dostępną z zewnątrz, nie powiązaną z
pozostałą częścią budynku. Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy, które będą tworzyły
przestrzeń apteki w chwili obecnej są nieuŜytkowane.
Do apteki zaprojektowano dwa oddzielne wejścia (z zewnątrz) powiązane ze strefą
ekspedycji leków gotowych i strefą dostaw leków i materiałów medycznych.
• ekspedycja leków gotowych na oddziały szpitalne odbywać się projektowanym wejściem do
budynku (w miejscu istn. okna) poprzez hol połączony okienkiem podawczym z izbą
ekspedycyjną. Tu odbywać się będzie odbiór leków i materiałów medycznych przez
upowaŜnionych pracowników szpitala. W przyszłości wejście to połączone będzie z głównym
wewnętrznym ciągiem komunikacyjnym (obudowanym korytarzem) łączącym Centralną Izbę
Przyjęć z innymi oddziałami.
• dostawy leków i materiałów medycznych oraz wejście dla personelu odbywać się będzie
projektowanym wejściem (w miejscu otworu okiennego) poprzez klatkę schodową do komory
przyjęć. Przed projektowanym wejściem zaprojektowano podest ze schodami.
Wszystkie pomieszczenia apteki usytuowane będą na jednym poziomie i przylegać będą do
wewnętrznego centralnie połoŜonego korytarza. Pomieszczenia pogrupowano w zaleŜności od
pełnionej funkcji, zachowując ciąg technologiczny.
• W skład powierzchni podstawowej apteki wchodzą pomieszczenia:
izba ekspedycyjna, izba recepturowa, zmywalnia, pom. na destylator ze sterylizatorem, magazyny
(leków z wydzielonym magazynkiem leków psychotropowych, mag. opatrunków i sprzętu
jednorazowego, mag. płynów infuzyjnych, mag. substancji łatwopalnych), pok. kierownika aptekiszkoleniowy,
pok. administrac.-archiwum, komora przyjęć oraz pracownia przygotowywanie
preparatów Ŝywienia pozajelitowego z boksem jałowym (wykończenie i wyposaŜenie pom.
realizowana będzie w II etapie wg oddzielnego zamówienia)
• W skład powierzchni pomocniczej wchodzą pomieszczenia:
Pom. socjalne, szatnia personelu, łazienka, pom. porządk., hol, korytarze,Kubatura apteki - 1026.00 m3

do wglądu
Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.